Srce

Pravila nagradne aktivnosti "Lino Lada - Taste Croatia"

Srce

Pravila nagradne aktivnosti „„Lino Lada® – Taste Croatia“ (u daljnjem tekstu „„Pravila“)

Članak 1. – Tvrtka i sjedište priređivača

Priređivač nagradne aktivnosti (u daljnjem tekstu: „Aktivnost“) je Podravka d.d., OIB 18928523252, 48000 Koprivnica, Ulica Ante Starčevića 32 (u daljnjem tekstu „Priređivač“).

Način i uvjeti sudjelovanja u Aktivnosti oglašavaju se od 15.06.2022. godine na internetskoj stranici http://www.linolada.hr.

Na Aktivnost se primjenjuju ova Pravila koja su obvezujuća za sve sudionike. Također, za potrebe provođenja Aktivnosti, uključujući između ostalog, za odabir dobitnika i obavještavanje dobitnika, Priređivač obrađuje, koristi i dijeli određene osobne podatke sudionika Aktivnosti. Sudjelovanjem u Aktivnosti, sudionici su suglasni da su ova Pravila pročitali i razumjeli i da ih prihvaćaju.

O svim eventualnim promjenama Priređivač će sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici http://www.linolada.hr. Priređivač zadržava pravo na dopune i izmjene ovih Pravila tijekom Aktivnosti te se obvezuje da će svaku njihovu izmjenu ili dopunu sudionike obavijestiti objavom na internetskoj stranici http://www.linolada.hr. Priređivač ne preuzima odgovornost o znanju sudionika o izmjenama i dopunama Pravila sve dok su te promjene objavljene na službenoj internetskoj stranici.

Članak 2. – Naziv Aktivnosti, vrijeme i mjesto održavanja

Naziv Aktivnosti je „Lino Lada® – Taste Croatia”. Aktivnost se održava od 15.06.2022. do najkasnije 31.08.2022. u 23:59:59 sati na području Republike Hrvatske ili do isteka zaliha, ukoliko se iste utroše prije završetka Aktivnosti.

Članak 3. – Svrha Aktivnosti

Svrha Aktivnosti je ojačati povezanost Priređivača s potrošačima, nagraditi potrošače Lino Lada® namaza za vjernost Lino Lada® marki, potaknuti potrošače na pojačanu potrošnju Lino Lada® namaza te promovirati proizvode Priređivača robne marke Lino Lada®.

Članak 4. – Nagradni fond

Nagradni fond uključuje:
1 (jedan) Lino Lada® ručnik za 1 (jedan) ispunjeni uvjet x 2500 kom

Članak 5. – Uvjeti za sudjelovanje u Aktivnosti

U Aktivnosti iz članka 2. pravo sudjelovanja imaju svi građani stariji od 18 godina s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 6. – Način sudjelovanja u Aktivnosti

Za sudjelovanje u Aktivnosti potrebno je, u razdoblju od 15.06.2022. do 31.08.2022. godine, kupiti bilo koje tri (3) Lino Lada® u staklenci 650g i više:

• Lino Lada Gold 650g iz edicije „Taste Croatia“
• Lino Lada Gold 700g
• Lino Lada duo 700g iz edicije „Taste Croatia“
• Lino Lada duo 750g
• Lino Lada milk 700g iz edicije „Taste Croatia“
• Lino Lada milk 750g
• Lino Lada twist Gold milk 700g
• Lino Lada duo 1 kg

u bilo kojoj prodavaonici u Republici Hrvatskoj, sačuvati račun o kupnji te se sa svojim osobnim podacima prijaviti za sudjelovanje u Aktivnosti na internetskoj stranici http://www.linolada.hr.

Svaki sudionik može sudjelovati u Aktivnosti više puta s različitim brojevima računa.

Moguće je kupiti proizvode na više odvojenih računa i prijaviti više brojeva računa na kojima je vidljiva kupnja proizvoda za sudjelovanje u Aktivnosti.

Kod prijave na internetskoj stranici http://www.linolada.hr potrebno je u prijavni obrazac upisati:

• U slučaju izbora dostave na kućnu adresu – ime, prezime, broj mobitela, e-mail adresu, ulicu, kućni broj, poštanski broj te mjesto stanovanja
• U slučaju izbora dostave na paketomat – ime, prezime, broj mobitela, e-mail adresu te na padajućem izborniku izabrati željeni paketomat

Na kraju je potrebno upisati broj računa te unijeti fotografiju računa na kojem je vidljiv datum i ispis kupljenih proizvoda. Sudionik Aktivnosti mora do objave dobitnika čuvati račun kao dokaz o sudjelovanju te ga na zahtjev Priređivača pokazati.

Svaki sudionik s područja Republike Hrvatske koji ispuni uvjete za sudjelovanje u jednom od krugova nagradne aktivacije, a zadnje do 31.08.2022. godine do 23:59:59 sati automatski ulazi u bazu iz koje će se nagraditi ukupno 2500 (dvijetisućepetsto) sudionika koji se prvi prijave za Aktivnost, do isteka zaliha.

Prijave pristigle nakon termina navedenog u Aktivnosti nemaju pravo sudjelovanja.

U slučaju da ista prijava bude poslana od strane različitih osoba, pravo na sudjelovanje u Aktivnosti imat će samo prvi sudionik koji je napravio prijavu. Ukoliko po provjeri dobitnika bude utvrđeno da su dostavljeni podaci nepotpuni i/ili netočni, da broj računa nije vidljiv ili da nisu ispunjeni uvjeti za sudjelovanje, takva će se prijava za sudjelovanje smatrati nevažećom.

Jamči se ravnopravnost svih sudionika i jednaka mogućnost za dobitak nakon ispunjenja navedenih uvjeta.

Članak 7. – Pogrešne i neregularne prijave

Priređivač zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionike iz Aktivnosti, a posebice u sljedećim slučajevima:

1. Ukoliko sudionik prekrši Pravila ili ostavi netočne ili nepotpune osobne podatke prilikom unosa osobnih podataka.

2. Ukoliko se na fotografijama računa ne mogu jasno iščitati podaci potrebni za sudjelovanje u Aktivnosti

3. Ukoliko uz dostavljene podatke nema dostavljene fotografije računa.

4. Ukoliko račun ne sadrži dovoljnu količinu kupljenih Lino Lada® proizvoda za ispunjavanje uvjeta.

5. Iz bilo kojeg drugog razloga za koji Priređivač procijeni da utječe na pravednost natjecanja.

Članak 8. – Odabir dobitnika nagrade i kontrola odabira

Prvih 2500 sudionika koji se prijave za Aktivnost s važećom prijavom postaju dobitnici nagrada. Nagrade će biti podijeljene u 5 (pet) krugova i tako zaključno do 2500 (dvijetisućepetsto) nagrada.

  1. krug 15.06. -30.06.2022.
  2. krug 01.07. -15.07.2022.
  3. krug 16.07.- 31.07.2022.
  4. krug 01.08.-15.08.2022.
  5. krug 16.08.-31.08.2022.

U obzir ulaze sve prijave pristigle do zaključno 31.08.2022. u 23:59:59 sati ili do isteka zaliha nagrada. Obavezno će se provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti sudjelovanja iz ovih Pravila. Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od količine definirane u članku 7. ovih Pravila.
Ukoliko se u Aktivnost uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u Aktivnosti sudjelovalo sudionika.
Ni u kom slučaju neće biti podijeljen veći broj nagrada od specificirane količine iz članka 7. ovih Pravila.
Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge.

Članak 9. – Objava rezultata Aktivnosti

Rezultati Aktivnosti, koja će biti održana u 5 (pet) krugova, bit će objavljivani svakih 15 dana na internetskoj stranici http://www.linolada.hr sljedećim redoslijedom:

Za 1. krug 01.07.2022.

Za 2. krug 16.07.2022.

Za 3. krug 01.08.2022.

Za 4. krug 16.08.2022.

Za 5. krug 01.09.2022. godine.

Popis nagrađenih uključivat će: ime, prezime i mjesto stanovanja.

Za prijave koje ne ispunjavaju uvjete iz ovih Pravila, neće se javno objavljivati dobitnik.

Članak 10. – Način i rok preuzimanja nagrada

Dobitnici će nagrade dobiti dostavom na kućnu adresu ili na izabrani paketomat u roku od 45 radnih dana od objave rezultata Aktivnosti. Ukoliko nagrada ne stigne na kućnu adresu dobitnika u roku 30 radnih dana od objave rezultata, a dobitnik u roku od narednih 15 dana ne javi da nagradu nije primio, Priređivač više nije odgovoran za neprimitak nagrade i ne može tu žalbu uvažiti. Navedeni rok isporuke nagrada može se produžiti samo ako se dobitnik pismeno obratio Priređivaču da zbog objektivnih razloga ne može istu preuzeti ili ukoliko u navedenom roku Priređivač nije u mogućnosti isporučiti nagradu zbog više sile. Priređivač Aktivnosti ne snosi nikakvu odgovornost za zakašnjele, izgubljene ili krivo upućene pošiljke, kao niti za neurednu dostavu (kada je dobitnik obaviješten o pristigloj pošiljci, ali ju nije preuzeo).

Priređivač jamči da je pošiljku spakirao propisno i prikladno sadržaju pošiljke. U slučaju oštećenja sadržaja, primatelj pošiljke ili druga osoba ovlaštena za primanje pošiljke dužna je dostaviti Priređivaču pismeni dopis s priloženom fotografijom o oštećenju (poruku e-pošte) odmah po primitku pošiljke.

U slučaju da se pošiljka vrati u sjedište Priređivača, Priređivač će takvog dobitnika obavijestiti u roku od 8 dana od dana kada je pošiljka vraćena te odrediti dodatni rok za podizanje pošiljke, koji neće biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od datuma primitka nove obavijesti. Ako dobitnik ni u dodatnom roku ne preuzme pošiljku, gubi pravo na istu.

Dobitnik nema mogućnost primanja gotovine ili zamjenskih nagrada (umjesto nagrade koju mu je stručni žiri Priređivača dodijelio kao nagradu). Nagrada je neprenosiva.

Sve obveze Priređivača prema dobitniku prestaju trenutkom preuzimanja pošiljke, odnosno potpisivanjem dokumenta o preuzimanju pošiljke, od strane dobitnika ili po njemu ovlaštene osobe.

Nagrada se ne dodjeljuje:

• ako dobitnik ne preuzme nagradu u rokovima

• ako dobitnik ne zadovoljava uvjetima za sudjelovanje u Aktivnosti;

• ako dobitnik pisanim putem obavijesti Priređivača da ne želi preuzeti nagradu.

Članak 11. – Zaštita osobnih podataka sudionika

Sudjelovanjem u ovoj Aktivnosti, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Aktivnosti, njegovi osobni podaci: ime, prezime i mjesto stanovanja javno objave na internetskoj stranici http://www.linolada.hr na temelju legitimnog interesa Priređivača.

Sudjelovanjem u ovoj Aktivnosti, svaki sudionik je suglasan da se, ako postane dobitnik u Aktivnosti, njegovi osobni podaci: ime, prezime i mjesto stanovanja javno objave na internetskoj stranici http://www.linolada.hr na temelju legitimnog interesa Priređivača. Sudjelovanjem u ovoj Aktivnosti, sudionik je upoznat da Priređivač obrađuje njegove osobne podatke na temelju izričite privole koje je sam pružio kao uvjet za izvršavanje prijave za sudjelovanje u Aktivnosti, identifikacije te uspostavljanje kontakta radi dostavljanja nagrade ukoliko postane dobitnik u Aktivnosti, čime se ti podaci jednokratno dijele s trećim stranama (ime i prezime, adresa stanovanja, adresa e-pošte, broj telefona) te se njima Priređivač koristi u promocijske svrhe vezano uz ovu Aktivnost. Takve treće strane uključuju dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe prikupljanja osobnih podataka i dokaza o sudjelovanju u Aktivnosti te dobavljače koje Priređivač angažira radi ostvarenja svrhe dostave nagrada. Priređivač u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka u okviru provođenja ove Aktivnosti koristi izvršitelje obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera, a za potrebe obrade prijava na Aktivnost, u skladu s odredbama iz članka 4. ovih Pravila. Osobne podatke sudionika treće strane neće koristiti ni u koju drugu svrhu osim ovdje navedene. Sve osobne podatke koji se prikupljaju u vezi s ovom Aktivnosti, Priređivač zadržava u sustavu pohrane sve do isteka roka za podnošenje eventualnih tužbi povodom održavanja ove Aktivnosti, odnosno najdulje šest (6) mjeseci od završetka Aktivnosti.

Sudionik ima pravo, sukladno odredbama “Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679”, u svakom trenutku tražiti pristup podacima koji se na njega odnose, pravo na ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, pravo na brisanje podataka, pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka, pravo na prigovor te pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi. Sudionik je slobodan u svakom trenutku uskratiti svoju izričitu privolu u pogledu prikupljanja i obrade osobnih podataka i prihvaća da takvo uskraćivanje može dovesti do nemogućnosti sudjelovanja u Aktivnosti. Priređivač je obvezan osigurati brisanje prijavljenih osobnih podataka dobivenih od strane sudionika u slučaju da sudionik traži obustavu obrade podataka.

Prilikom ostvarivanja prava vezano za osobne podatke, sudionik u prvom redu može zatražiti ostvarivanje svojih prava od voditelja obrade putem kontaktnih podataka službenika za zaštitu podataka: dpo@podravka.hr.

Dodatno, sudionik ima pravo podnošenja prigovora i Agenciji za zaštitu osobnih podataka – AZOP, sa sjedištem u Zagrebu, na poštanskoj adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, tel. 00385 (0)1 4609-000, te adresu e-pošte: azop@azop.hr. Osobni podaci sudionika mogu se obrađivati tijekom trajanja Aktivnosti i nakon, a u svrhu realizacije Aktivnosti. Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ako sudionik odbije dati neki osobni podatak koji je definiran kao obvezni za provedbu ove Aktivnosti, neće moći sudjelovati u Aktivnosti.

Članak 12. – Mogućnost prekida Aktivnosti

Aktivnost se može prekinuti jedino u slučaju više sile (primjerice, ali ne isključivo u slučaju hakerskog napada na internetsku stranicu stranicu http://www.linolada.hr, zaraze računalnim virusom, u slučaju računalnih grešaka, manipulacije, neovlaštenog zahvata, prijevare, tehničkog kvara, ljudske pogreške i sl.) koja je izvan kontrole Priređivača, ako je time ugroženo upravljanje, sigurnost, pravičnost, etičnost ili ispravna provedba Aktivnosti. Sudionici će o prekidu Aktivnosti biti obaviješteni putem internetske stranice Priređivača te se smatra da su upoznati s prekidom trenutkom objave.

Članak 13. – Rješavanje spora

U slučaju spora između Priređivača i sudionika Aktivnosti nadležan je Općinski sud u Koprivnici.

Članak 14. – Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za bilo kakvo neispunjenje svojih obveza ako je isto uzrokovano stvarima izvan razumne kontrole Priređivača, odnosno, ako je to posljedica vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti koje se nisu mogle spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati iz ove Aktivnosti i/ili preuzimanjem i/ili iskorištavanjem nagrade, s čime su sudionici suglasni. Priređivač neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi eventualno mogla proizaći iz smetnji u elektroničkoj komunikaciji, elektronskoj pošti ili radu aplikacija. Odluke Priređivača Aktivnosti o svim pitanjima u vezi s Aktivnosti i ovim Pravilima su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, Pravila imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila određuje isključivo Priređivač.

Koprivnica, 15.06.2022. godine, PODRAVKA d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Poštujemo Vašu privatnost

Kako bi naša stranica radila ispravno i kako bismo stalno unaprjeđivali naše usluge koristimo kolačiće. U slučaju da želite onemogućiti korištenje kolačića, neki dijelovi stranice mogu postati nedostupni. Detaljnije pročitajte u Uvjetima korištenja.

Vrste kolačića: Tehnički, Marketing